Aktualności

OFERTA PRACY dla nauczyciela przedmiotów zawodowych mechatronicznych.

OFERTA  PRACY

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza
w Dzierżoniowie zatrudni od 01.09.2021 r. na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych mechatronicznych.
Wymagania:
1) wykształcenie: wyższe – licencjat, inżynier, magister, specjalność mechatroniczna, przygotowanie pedagogiczne (możliwość uzupełnienia w trakcie zatrudnienia);
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy;
6) warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu
Warunki zatrudnienia:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas określony (1 rok
szkolny z możliwością przedłużenia)
2) wynagrodzenie brutto od 2800 zł do 4046 zł/mc
Oferty zawierające list motywacyjny i życiorys prosimy kierować na adres szkoły: Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
ul. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów
adres mailowy: sekretariat@zs1-radiobuda.pl
telefon: 74 831 37 49