MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU

Radiobuda i "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"

     W grudniu 2009 r. rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie w ramach uczestniczenia naszej szkoły w projekcie MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do uczniów szkoł zawodowych a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, zgodnie z potrzebami rynku pracy. W naszej szkole zajęcia pozalekcyjne prowadzi dziewięciu nauczycieli. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego i języka polskiego, obejmują także dodatkowe zajęcia wyrównawcze uczniów kierunków mechanicznych oraz indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

oprac. Aleksander Koszela