FRANKONIA

Współpraca dydaktyczna
Frankonia Poland Sp. z o. o.
z Zespołem Szkół Nr 1
w Dzierżoniowie

W dniu 27 kwietnia 2018r. została podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy firmą Frankonia Poland Sp. z o. o. a Zespołem Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie. Podpisana umowa otwiera dla uczniów nowe możliwości w praktycznym przygotowaniu zawodowym. Realizowany bowiem będzie patronat dla zawodów technik mechanik i technik mechatronik. Uczniowie objęci patronatem uczestniczyć będą w zajęciach praktycznych, praktykach i stażach zawodowych na terenie zakładu. Z wybranymi uczniami zawierane będą umowy stypendialne poprzedzające ich zatrudnienie. Nauczyciele szkoły uczestniczyć będą w prowadzonych przez zakład praktycznych szkoleniach doskonalących związanych ze zmianami technologii i technik wytwarzania, a zakład będzie wspierał rozwój bazy dydaktycznej szkoły.

opracowanie: A. Koszela