STOWARZYSZENIE NASZA RADIOBUDA

Stowarzyszenie Nasza Radiobuda

Do szczegółowych celów Stowarzyszenia należy podejmowanie działań dotyczących uczniów naszej szkoły w zakresie:

 • pomocy społecznej, szczególnie uczniom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 •  działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
  i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych,
 • rozwoju  nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • wspierania i upowszechniania turystyki
  i krajoznawstwa,
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji  wolontariatu,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Zapraszamy wszystkich, których zainteresowała działalność naszego stowarzyszenia, do włączenia się w jego pracę.

Aby zapisać się do Stowarzyszenia “Nasza Radiobuda” wystarczy napisać do nas wiadomość mailową na adres: stowarzyszenie.radiobuda@wp.pl, prześlemy deklarację członkowską.
Wysokość składki członkowskiej określana jest w deklaracji członkowskiej przez osobę zgłaszającą swój akces do Stowarzyszenia.

Zachęcamy również do wpłacania darowizn, które w całości przeznaczane są na cele statutowe.

Numer konta Stowarzyszenia Nasza Radiobuda
BANK BZWBK S.A. 14 1090 2301 0000 0001 1748 2626.