PAM

PROGRAM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM

Wizja PAM

Młodzież powiatu dzierżoniowskiego świadomie korzysta ze stworzonych jej możliwości rozwoju talentów i zainteresowań, a także nabywa nowe umiejętności w obszarach spójnych działań osób fizycznych i prawnych zintegrowanych wokół idei tworzenia kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego.

działania radiobudy w obszarze

BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI

Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu. Artur Schopenhauer

Promocja zdrowia

Nasza szkoła od 2002 r. należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wśród wielu działań największą popularnością cieszy się Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi „Pijawka”, który skupia pełnoletnich uczniów szkoły, oddających honorowo krew. Działania te podejmowane są przy współpracy z PCK oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.  W marcu 2015 roku po raz pierwszy gościł w naszej szkole „Krwiobus”.  Uczniowie ZS Nr 1 i innych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dzierżoniowskiego mieli możliwość oddania krwi. W akcji wzięło udział 27 uczniów Radiobudy i 4 uczniów z innych szkół ponadgimnazjalnych.W tym samym czasie w sali konferencyjnej szkoły odbywały się prelekcje na temat znaczenia oddawania krwi, prowadzone przez specjalistę ds. promocji krwiodawstwa.

Co roku podczas uroczystości pożegnania maturzystów wręczane są nagrody i dyplomy dla honorowych dawców krwi. 

Od 2002 roku, w ramach promocji zdrowia, organizowana jest akcja jabłko zamiast papierosa, podczas której rozdawane są jabłka. Uczniowie uczestniczą również w konkursie i przygotowują plakaty o tematyce antynikotynowej, a najlepsze plakaty wysyłane są na konkurs powiatowy. Kilkakrotnie w naszej szkole gościł lekarz, specjalista terapii uzależnień, który mówił o zdrowotnych skutkach nikotynizmu.

Tradycyjnie, co roku w okolicach Dnia Dziecka odbywa się Dzień Sportu połączony z Rajdem Radiobudy.

W tym roku nasza szkoła zorganizowała już XI edycję Olimpiady Wiedzy o  AIDS “HIV -to nie dla mnie”, której celem jest wzrost poziomu wiedzy na temat HIV-AIDS u młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. Poza tym zwraca się również uwagę na  kształtowanie właściwych postaw wobec ludzi zakażonych wirusem HIV.

Każdego roku klasy pierwsze w ramach realizacji programu „Nieletni i paragrafy” spotykają się z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. W  roku szkolnym 2015/2016 uczniowie wzięli także udział w spektaklu profilaktycznym „Kiedy życie staje się trudne”. Spektakl  miał charakter artystyczno – edukacyjny, a treści w nim zawarte dotyczyły  zażywania substancji psychoaktywnych, uzależnienia od Internetu, pornografii oraz cyberprzemocy. Program poprowadziła grupa osób ze Stowarzyszenia Arka Noego

Co roku bierzemy udział w akcji „Sprzątanie świata”. Uczestniczyliśmy  również w Powiatowym Dniu Dawcy, w którym młodzież Radiobudy  włączyła się do marszu pod hasłem “Podaruj życie – masz to we krwi”.

Wiele inicjatyw z zakresu promocji zdrowia realizowanych jest we współpracy ze szkolną grupą wolontariatu.  Tak było w lutym 2015 roku, gdy  obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. W całym Dzierżoniowie w tym dniu „zakwitły” stokrotki – symbol zrozumienia i solidarności z chorymi na depresję. Nasza szkoła włączyła się w tę akcję, bo dostrzegamy ten problem, nie jesteśmy obojętni i  wspieramy osoby chore. Od rana w szkole były przypinane stokrotki nauczycielom i uczniom.  Włączamy się również w inne ważne działania. Biblioteka szkolna prowadzi całoroczną zbiórkę wszelkich nakrętek z tworzywa sztucznego dla wsparcia dzierżoniowskiego koła Polskiego Towarzystwa na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Stowarzyszenie zamienia je na wózki inwalidzkie.

Nasza szkoła kieruje się przekonaniem, że edukacja i działania prozdrowotne traktować należy, jako prawo każdego człowieka. Zdrowie jest, bowiem najwyższą wartością. Mamy świadomość, że to dzięki niemu uczniowie będą mogli realizować swoje marzenia, plany, aspiracje. Przekazywanie im wiedzy i nawyków promujących zdrowie jest, więc tak samo ważne, jak przekazanie wiedzy ogólnej i zawodowej.

działania radiobudy w obszarze

WOLONTARIATU

"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?" - Martin Luther King Jr.

Wolontariat

    W naszej szkole nie brak osób, które nie chcą żyć tylko dla siebie, ale rozglądają się wokół, szukając możliwości niesienia pomocy innym. Obecny rok szkolny przyniósł wiele wydarzeń i inicjatyw umożliwiających zaangażowanie się młodzieży w działania wolontariatu.

Rozszerzając możliwości i zakres oddziaływań, szkoła nawiązała współpracę z działającą przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu organizacją AIESEC (fr. Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), pozarządową studencką organizacją non-profit, zajmującą się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem.  

We współpracy z AIESEC w listopadzie 2015 roku zostało w naszej szkole  zorganizowane forum “Międzynarodowy wolontariat w Radiobudzie”. Dzięki niemu możliwe było poznawanie innych kultur i ich sposobu angażowania się w działalność na rzecz potrzebujących,  wymiana doświadczeń i dzielenie się własną wiedzą. Do udziału zaproszono lidera projektu PLN iT! w organizacji AIESEC Komitetu  Lokalnego we Wrocławiu przy Uniwersytecie Ekonomicznym oraz 70 wolontariuszy szkół powiatu dzierżoniowskiego.  Celem forum było omówienie  międzynarodowego programu wolontariatów dla młodych osób zainteresowanych rozwojem osobistym, problemami świata, poznawaniem nowych kultur oraz dzieleniem się własną wiedzą i doświadczeniem.

Ideą było zaproszenie wolontariusza  z zagranicy na tygodniowy pobyt w naszej placówce, aby:

  • poznać nową kulturę,
  • przełamać swoje słabości,
  • poznać ludzi z różnych zakątków świata,
  • zdobyć nowe umiejętności,
  • przeżyć niezapomnianą przygodę,
  • zyskać szansę na rozwój osobisty
  • świetnie się bawić.

Rozwijającą się wśród naszej młodzieży fascynację działaniami charytatywnymi dodatkowo wzmocniła zatem wizyta dwóch przedstawicieli międzynarodowego wolontariatu- studentów z Indii i Kanady. Wizyta trwała kila dni, był więc czas na poznanie się, nawiązanie przyjacielskich relacji, rozmowy, wspólny  udział w prowadzonych na różnych lekcjach zajęciach i na wspólną zabawę.

 

W lutym 2015 roku wolontariusze naszej placówki przyklejali uczniom i nauczycielom stokrotki, symbol zrozumienia i solidarności z chorymi na depresję. Rozdawali także ulotki i udzielali  informacji na temat prowadzonej kampanii. W ten sposób szkoła włączyła się do akcji “Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją”.  Udział w niej pozwolił zaangażować się  w ważny społecznie problem, ale przede wszystkim miał tę wartość, że zainspirował wielu pozostałych uczniów do refleksji i klasowych dyskusji na temat przyczyn i przejawów depresji, a także możliwości szukania pomocy.

Wolontariusze i inni uczniowie szkoły mogli także wraz z Młodzieżowym Sejmikiem samorządowym uczestniczyć w konferencji realizowanej w ramach projektu “Regionalny i lokalny wymiar polityki zagranicznej- GLOKAL”. Projekt ten jest inicjatywą adresowaną do młodych ludzi i przedstawicieli samorządów z 30 powiatów Dolnego Śląska, mającą wzmocnić i rozwinąć lokalną współpracę międzynarodową przez inspirowanie, motywowanie i wskazywanie podmiotom lokalnym  sposobów realizowania tej współpracy.

NGO to jest to– pod takim hasłem już po raz kolejny zorganizowano w naszym powiecie Dzień Organizacji Pozarządowych. Wolontariusze z ZS nr 1 również włączyli się w jego przeprowadzenie, prezentując przy tym swoje dotychczasowe działania i planowane kierunki dalszego rozwoju.

Nasi wolontariusze przez cały rok szkolny realizowali konkretne dzieła pomocy, przynoszące realne i namacalne efekty. I tak włączyli się na przykład w akcję “I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” , podczas której naszych 30 uczniów przez tydzień zbierało słodycze, aby na Mikołaja przekazać  słodki upominek dla dzieci z przedszkola sióstr augustianek. Jako osoby zaangażowane także w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nasi wolontariusze zorganizowali w szkole Minifinał WOŚP, podczas którego odbyły się różne licytacje, a uzbierany w ten sposób dochód zasilił konto tej wielkiej ogólnopolskiej akcji.

Wspierając Polaków na Wschodzie i dbając o pielęgnowanie pamięci o przodkach, uczniowie zorganizowali akcję zbierania zniczy oraz darów.

Nie zabrakło również działań na rzecz zwierząt- zbiórka koców i karmy oraz  niezbędnych akcesoriów przyniosła zakładany  efekt i pozwoliła wesprzeć opiekujące się bezdomnymi psami i kotami schronisko.

 

    Działania wolontariatu w Radiobudzie to niesienie pomocy potrzebującym, a przy tym ciekawa przygoda, sposób na osobisty rozwój, realizację  własnych planów, zamierzeń i ambicji oraz włączenie się w życie społeczne. Jest to również aktywność dająca wspaniałą okazję do realizowania wychowawczego ideału szkoły, wyrażonego w dewizie jej pierwszego dyrektora, którą mamy w szkolnym statucie i rocie składanego przez wszystkich nowych uczniów ślubowania: Kochaj ojczyznę, zdobywaj wiedzę  i bądź przyjacielem ludzi.

działania radiobudy w obszarze

ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ
I PATRIOTYCZNEJ

Wolność- kocham i rozumiem

Budowanie świadomości obywatelskiej

      Jak zbudować społeczeństwo obywatelskie? Jak stworzyć tę przyjazną przestrzeń działania organizacji, instytucji grup społecznych i jednostek opartą na współdziałaniu, dobrowolnej aktywności, poczuciu odpowiedzialności, a przede wszystkim na świadomości obywateli, że ich pomysły, chęci i działanie są ważne i potrzebne?

      Szkoła to naturalne środowisko kształtowania postaw i zachowań, prezentowania różnych wzorców działania, dyskusji nad zjawiskami życia społecznego. Historia “Radiobudy” wskazuje, że zawsze bardzo dobrze wywiązywała się z tego zadania.

Rok 2015, to 25 rocznica częściowo wolnych wyborów. Szkoła zrealizowała wiele inicjatyw, które miały przybliżyć uczniom tamte wydarzenia. Odbyło się przykładowo dwudniowe sympozjum z udziałem działaczy Solidarności z naszego rejonu, którzy opowiadali o swoich przeżyciach sprzed ćwierć wieku. Korytarze szkolne rozbrzmiewały w tych dniach piosenkami z lat 80- tych, zwłaszcza songami  Solidarności, a na ekranach monitorów można było oglądać zdjęcia i prezentacje na temat dróg do wolności. Na ścianach zawisły wykonane przez uczniów w ramach konkursu plakaty odnoszące się do wyborów z 4 czerwca 1989r. Uczniowie nakręcili także film pod tytułem “25 lat wolności w Radiobudzie”, który zajął III miejsce w Powiatowym Konkursie “Historia- Moment- Dokument”.

W październiku 2015r. po raz pierwszy zorganizowane zostały prawybory parlamentarne. Każdy uczeń, także niepełnoletni, mógł wziąć udział w głosowaniu, wrzucając do urny swój głos z nazwą  popieranego przez siebie ugrupowania. Akcja była częścią ogólnopolskiego projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej “Młodzi głosują” i cieszyła się wśród naszych szkolnych wyborców dużym zainteresowaniem.

Listopad 2015r. był kolejną okazją do zaangażowania młodzieży w aktywne poznawanie historii. W konkursie na krótką formę filmową uczniowie podjęli temat polskich dróg do wolności. Podsumowanie konkursu stanowiła  prezentacja na forum szkoły zwycięskich filmów oraz pełen energii i radosnych emocji koncert szkolnego zespołu  oraz pokaz tańca sportowego.

Uczniowie naszej szkoły w marcu2015 roku po raz kolejny z powodzeniem wzięli udział w powiatowym konkursie “Mój powiat, moja gmina”,  w którym przez dwa poprzednie lata byli zwycięzcami, a w tym roku uzyskali drugie miejsce. Celem konkursu jest kształtowanie tożsamości i poczucia więzi ze społecznością lokalną,  a także świadomości odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

W dniach poprzedzających obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęliśmy jej świętowanie przez oplakatowanie jednego ze szkolnych korytarzy wybranymi artykułami z obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. W poznaniu  treści całego aktu pomogły poświęcone mu lekcje WOS-u, a przede wszystkim warsztaty z prawnikiem w ramach realizacji projektu “Tydzień Konstytucji”. Warsztaty te były częścią ogólnopolskiej akcji prawniczego Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, prowadzonej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wolność- kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem– śpiewali na początku lat 90-tych Chłopcy z Placu Broni. Chcemy, by nasi uczniowie znali wartość i prawdziwe znaczenie wolności oraz by umiejętnie z niej korzystali, przyjmując  odpowiedzialność nie  tylko za siebie i własne życie, ale również za przyszłość nas wszystkich.

działania radiobudy w obszarze

PASJI NAUKOWYCH
I ARTYSTYCZNYCH

Żadna inna rzecz nie da ci tyle wolności, co pasja. Szczęście, które dostajesz zupełnie za darmo. teMyśli.pl

Budzenie i rozwijanie zainteresowań

 

Edukacja to wspomaganie ucznia w jego osobowym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie dojrzałości psychofizycznej, społecznej i duchowej. Rolą szkoły jest więc umożliwienie młodym ludziom nabywania wiedzy i umiejętności z równoległym kształtowaniem odpowiedzialności za siebie i innych oraz stabilnego systemu wartości  i poczucia sensu istnienia.

To niezwykle trudne i ważne zadanie nasza szkoła realizuje nie tylko przez dbałość o poziom nauczania, ale także  przez tworzenie uczniom możliwości rozwoju ich różnorodnych pasji i zainteresowań, niekiedy bardzo odległych od technicznego kierunku kształcenia. Podejmujemy również starania, by rozszerzyć spectrum fascynacji młodych ludzi, pokazując im wiele ciekawych możliwości zagospodarowania swojego czasu.

Cyklicznie już Radiobuda włącza się w organizację na terenie naszego miasta Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Szkoła udostępnia miejsce, szkolny koordynator planuje całość wydarzenia, a chętni uczniowie włączają się w liczne prace.

  1.  

Słuchaczami wykładów i uczestnikami spotkań byli  nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również gimnazjaliści ze szkół w Dzierżoniowie i Świdnicy oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Dzierżoniowa i Bielawy.

    Wielu uczniów naszej szkoły  interesuje się zagadnieniami szeroko rozumianej ekonomii. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Krzyżowej był dla nich okazją do wzięcia udziału w  międzynarodowym projekcie, promującym świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Realizowany już od 8 lat w 143 krajach świata projekt obejmuje bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy, pomagające zdobyć wiedzę o zakładaniu własnej działalności, budowaniu sieci kontaktów, zakładaniu start-upów, negocjacjach biznesowych czy budowaniu marki. Udział w jednej z grup konkursowych pozwolił uczniom naszej szkoły zdobyć pierwsze miejsce i uzyskać atrakcyjne nagrody. Sukcesem może się również poszczycić  grupa naszej młodzieży, która dotarła do finału w Powiatowym Konkursie Przedsiębiorczości, oraz druga- zwycięzcy gminnego konkursu na najlepszy biznesplan pod hasłem “Moja firma”. Rywalizacja w konkursach była zwykle tylko jednym  z elementów szerzej zakrojonych projektów, tak jak w przypadku Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości czy projektu “Moja firma”, w którym uczniowie brali wcześniej udział w serii szkoleń z motywacji i pisania biznesplanu.

Uczniowie naszego technikum, choć otoczeni przez komputery, drony, drukarki 3D czy numerycznie sterowane obrabiarki i inne osiągnięcia techniki, potrafią również spoza nich zobaczyć humanistykę- filozofię, historię czy sztukę.

I tak na przykład dwóch uczniów zakwalifikowało się do okręgowego etapu, a jeden nawet do finału, Konkursu Filozofii Klasycznej “Skąd jesteśmy? Dokąd zmierzamy”, organizowanego przez jedną z wyższych uczelni we Wrocławiu. Konkurs wymagał znajomości licznych pism i poglądów filozoficznych. W pierwszym etapie  wzięło udział 286 uczestników z całego województwa , z czego do etapu okręgowego zakwalifikowało się 100 osób, a do finału już tylko 15.

Mamy także uczniów zainteresowanych historią, którzy chętnie włączają się  w projekty pielęgnujące pamięć o przeszłości i z sukcesem uczestniczą w związanych z nimi konkursach. Uczeń naszej szkoły zajął pierwsze miejsce w Powiatowy Konkursie “O Polskę niepodległą i jej granice 1908-22”, gdzie wykazał się wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania. Kilku uczniów zaangażowało się w projekt Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie i wzięło udział z sukcesami w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Kresach pt. “Miasta, miasteczka, wsie i osady kresowe”. W bieżącym roku grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w I edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uczniowie zainteresowani naukami przyrodniczymi i zagadnieniami z zakresu ekologii mają możliwość brania udziału w warsztatach naukowych z genetyki i ekologii roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym. Angażują się w różne proekologiczne inicjatywy oraz uczestniczą w  konkursach dotyczących problematyki ochrony środowiska

Do pełnego i harmonijnego rozwoju osoby potrzebne jest rozwijanie w niej zmysłu estetyki, wrażliwości na piękno, umiejętności odbioru sztuki, a nawet wyrażania siebie przez własną twórczość. Staramy się, by naszym uczniom nie brakło bodźców estetycznych i okazji do uczestniczenia w kulturze.

W 2015 roku Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zorganizował w Galerii na Piętrze wystawę “W orbicie Młodej Polski”, prezentującą oryginalne prace polskich impresjonistów i symbolistów: Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego,  Teodora Axentowicza i innych. Nasi uczniowie mieli okazję podziwiać wystawione obrazy i wysłuchać pomagającego w ich interpretowaniu wykładu o sztuce modernizmu. Udaliśmy się również do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, gdzie oprócz oglądania zbiorów z różnych okresów artystycznych, uczestniczyliśmy  w lekcji muzealnej “Jak interpretować dzieło sztuki”.

    Dwa razy w każdym roku szkolnym uczniowie mogą zaprezentować swoje estetyczne i artystyczne  pasje i uzdolnienia, biorąc udział w konkursach na najpiękniejsze dekoracje bożonarodzeniowe i wielkanocne. Nasza szkoła już od kilku lat, korzystając z grantów powiatowych, jest organizatorem tych konkursów, a uczestniczą w nich uczniowie szkół różnych poziomów z terenu naszego powiatu. Wykonane przez nich ozdoby, jak i dekoracyjne kompozycje nakryć świątecznych stołów, wyróżnia zwykle oryginalność, pomysłowość i artystyczne wyczucie.

    Dla osób lubiących muzykę, zainteresowanych grą na instrumentach i rozwojem umiejętności wokalnych w szkolnym zespole muzycznym.  Obecnie składa się on z wokalisty, dwóch gitarzystów ( gitara elektryczna i basowa) oraz perkusisty, ale jest otwarty na nowe osoby i ich zdolności. Zespół   tworzył oprawę muzyczną do szkolnych obchodów Święta Niepodległości oraz do jasełek. Inni uzdolnieni uczniowie także niejednokrotnie prezentowali na forum szkoły swoje umiejętności, na przykład wspierając pokazem talentów Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, realizując szkolne programy artystyczne czy wywołując niekłamany podziw widzów pokazami akrobatycznego tańca nowoczesnego.

Wiele jeszcze szkolnych i zewnętrznych inicjatyw pomaga w pracy nad budzeniem i rozwijaniem zainteresowań. Należą do nich także liczne projekty i konkursy przedmiotowe, jak na przykład Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny”, projekty skoncentrowane na nabywaniu biegłości w posługiwaniu się językami obcymi, zwłaszcza językiem angielskim, propozycje rozwijania talentów literackich, czytelnictwa  czy posługiwania się piękną polszczyzną, na przykład Powiatowy Konkurs “Młode Talenty Literatury Fantastycznej”, konkurs “Myślę,  więc czytam”, konkurs literacko-plastyczny “Moje miasto- miasto z przyszłością” i inne. Coraz liczniejsze formy angażowania uczniów wykorzystują nowoczesne technologie, kreując potrzebę podejmowania aktywności w nowych formach- tworzenie prezentacji, nagrywanie filmów i reżyserowanie flash- mob`ów, gdy edukacyjne, wspólna praca nad projektami w Google czy  e-kursy.

         Szczególnie ważne znaczenie w procesie poszerzania obrazu świata młodych ludzi mają również przyjazne i życzliwe relacje nauczycieli i uczniów, które pozwalają przekazać wiele inspiracji w zwykłych codziennych rozmowach: “a widziałeś już?”, “przeczytaj może”,  “może ci się spodoba”, “świetnie to robisz”, “masz prawdziwy talent”……W Radiobudzie staramy się o takie właśnie więzi. Wszechstronny rozwój jednostki nie jest dla kadry naszej szkoły kolejnym  z licznych elementów teorii nauczania czy formalnym obowiązkiem, którego realizację należy odnotować w ważnej dokumentacji. To istota naszej pracy z młodymi ludźmi, od której zależy  ich dalsze powodzenie i szczęście osobiste, jak również dalszy rozwój społeczeństwa demokratycznego, bo przecież:

Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie


.