HISTORIA SZKOŁY

KRÓTKI ZARYS HISTORII RADIOBUDY

Ucz się z przeszłości i dziel się swoim doświadczeniem. Ciesz się
z teraźniejszości i oczekuj z nadzieją przyszłości

teMyśli.pl

    

            13 lutego 1946 roku Józef Buczyłko został powołany do zorganizowania  Kursu Przysposobienia  Radiotechnicznego dla pracowników fabryk w Dzierżoniowie oraz do uruchomienia następnie  pierwszej w Polsce średniej szkoły radiotechnicznej. W powstaniu szkoły miał równocześnie wielki udział dyrektor fabryki odbiorników radiowych w Dzierżoniowie, prof. Wilhelm Rotkiewicz, który patronował temu przedsięwzięciu. Już w marcu w budynkach fabryki rozpoczął się  3- miesięczny kurs  dla 57 słuchaczy z całej Polski, a 3 października miało miejsce pierwsze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które zainaugurowało otwarcie Szkoły Przemysłowej Radiotechnicznej, w budynku przy dzisiejszym pl. Konstytucji 3 Maja. Drugi budynek został przekazany szkole w 1947 roku. W tym samym roku nadana została placówce nazwa Gimnazjum Przemysłowe Radiotechniczne. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne już w 1949 roku, z możliwością podjęcia pracy lub kontynuowania nauki  w utworzonym w Warszawie Liceum Radiotechnicznym. Takie liceum uruchomiono również w 1950 roku w Radiobudzie. Dyrektorem był jeszcze wówczas Józef Buczyłko, zastąpiony następnie przez Jana Turka, a od 1 września 1951 przez  Adama Sobiecha.

         W latach 50.tych, po rozmaitych zmianach, szkoła funkcjonuje ostatecznie pod nazwą Technikum Radiotechniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Wraz z rokiem szkolnym 1961/1962 status ten ulega zmianie na Zbiorczy Zakład Szkoleniowego Technikum Radiowego i Zasadniczej Szkoły Radiowej. W kolejnych latach zostaje ufundowany sztandar szkoły z dewizą “Kochaj ojczyznę, zdobywaj wiedzę i bądź przyjacielem ludzi”, powstaje nowoczesna pracownia telewizyjna, przebudowane zostaje boisko szkolne i oświetlony jego teren, funkcjonujące już od lat 50 warsztaty szkolne, produkujące na sprzedaż m.in. wzmacniacze, rozpoczynają produkcję pomocy naukowych, np. uniwersalnego zestawu pomiarowego czy plansz układowych radioodbiorników. Od 1968 roku dyrektorem zostaje Antoni Ziółkowski, który pełni tę funkcję aż do 1984 roku.

          W roku 1970 uczniowie wykonali w ramach prac dyplomowych kamerę własnej konstrukcji, co przyśpieszyło powstanie szkolnego studia telewizyjnego. Powstawały też nowe pracownie: telewizyjna, technologiczna, rysunkowa II i elektryczna II. Także w kolejnych latach modernizowano wyposażenie szkoły, a w latach 1976/77 dobudowano dodatkowe pomieszczenia do budynku gospodarczego od strony  ul. T. Kościuszki. Od 1977 roku szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Radiotechnicznych.

          Już od początku lat 80- tych nauczyciele ZSR tworzą Komisję Zakładową NSZZ “Solidarność” oraz współtworzą w byłym powiecie dzierżoniowskim NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty. Podpisanie wieloletniej umowy kooperacyjnej z Zakładami Radiowymi “Diora” pozwala szkole doskonalić pracę warsztatów szkolnych, m.in. przez wykonywanie podzespołów elektronicznych i elementów mechanicznych do odbiorników radiowych “Amator” czy “Tosca”. Wydarzeniem staje się zakup i instalacja w 1984 roku dwóch pierwszych komputerów.

            W maju 1985 roku decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie im. prof. Wilhelma Rotkiewicza. Dyrektorem  szkoły jest wówczas Dobiesław Pułtorak. Lata 90-te to okres niezwykle dynamicznych przemian, wywołanych między innymi przez dokonywaną wówczas w kraju transformację ustrojową i coraz szybszy rozwój techniki. Od początku tej dekady dyrektorem szkoły był wybrany przez Radę Pedagogiczną Ryszard Szydłowski. Zostają zorganizowane dwie pracownie komputerowe, modernizuje się pracownie językowe. 1 września 1993 r. utworzone zostaje jako jedno z pierwszych w Polsce Liceum Techniczne o profilu Elektronicznym. W 1995 roku, oprócz nowoczesnej pracowni biologicznej i ekonomicznej, powstaje trzecia pracownia komputerowa, wyposażona w 15 komputerów IBM Pentium, a w roku 1996 szkoła zostaje podłączona do ogólnoświatowej sieci komputerowej INTERNET.

           Nowy wiek to zupełnie nowy czas dla szkoły. W roku 1999/2000 utworzono dwa pierwsze oddziały Liceum Ogólnokształcącego. W roku szkolnym 2002/03 Radiobuda stała się szkołą ponadgimnazjalną i po raz kolejny zmieniła swoją nazwę – na obowiązującą do dnia dzisiejszego: Zespół Szkół Nr 1  im. prof. Wilhelma Rotkiewicza. Coraz intensywniejsza staje się nawiązana już w 1990 roku partnerska współpraca ze szkołą o profilu elektronicznym w Lanskroun w Czechach. Wejście do Unii Europejskiej stworzyło szansę na korzystanie z programów umożliwiających poznawanie innych państw europejskich i rozwijanie kluczowych we współczesnych czasach kompetencji- zarówno typowo zawodowych, jak i ogólnych. Możliwość taką stworzyły między innymi programy “Comenius”, “Leonardo da Vinci”, Szkoła Kluczowych Kompetencji czy mikroprojekty obejmujące współpracę transgraniczną.

           Od roku 2003 szkołą kierował Andrzej Wiczkowski, a w roku 2008 funkcję tę przejął obecny dyrektor,  Aleksander Koszela. Ostatnia dekada, dzięki poczynionym inwestycjom, bardzo zmieniła zewnętrzny wizerunek szkoły. Dokonano termomodernizacji budynku przy pl. Konstytucji, wyremontowano liczne pomieszczenia, w tym salę gimnastyczną, wybudowano nowoczesne boisko szkolne wraz z siłownią plenerowa W bibliotece szkolnej stworzono centrum multimediów. Wyposażenie wszystkich  pracowni wzbogaciło się o komputery, rzutniki i tablice multimedialne. Współpraca z zakładami przemysłowymi,  zwłaszcza z  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stworzyło dla uczniów nowe szanse zdobywania praktyki w wybranych zawodach i przygotowywania się do wymogów rynku pracy, Młodzież, korzysta z możliwości, jakie  dają programy i projekty unijne, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe, kompetencje w zakresie języków obcych, a nade wszystko postawę aktywności i otwartości na  świat i ludzi. Aktywnie włącza się w działalność wolontariatu, w różne  inicjatywy społeczne, chętnie i z powodzeniem bierze udział w konkursach z różnorodnych dziedzin.

Szczegółowe informacje o historii naszej Radiobudy odnaleźć można w licznych, znajdujących się między innymi w bibliotece szkolnej pozycjach książkowych, jak na przykład: “XXV lat Technikum Radiotechnicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dzierżoniowie. 1946-1971”, “Monografia szkoły 1946-1986”, “50 lat. Zespół Szkół Radiotechnicznych im. prof. Wilhelma Rotkiewicza”, “Z dziejów Radiobudy. Jubileusz 60.lecia” i wielu innych. Znakiem czasów jest natomiast to, że opis ostatnich lat dokonany został pokrótce w niniejszej publikacji słowem i obrazem, a dzień dzisiejszy szkoły można śledzić na bieżąco, na naszej stronie internetowej www.facebook.com/zsr.radiobuda oraz www.facebook.com/72-lecie-istnienia-ZS-Nr-1-Radiobudy-w-Dzierżoniowie

fragmenty broszury wydanej z okazji 70. lecia powstania szkoły

Wspomnienia o Józefie Buczyłko pierwszym dyrektorze Radiobudy. Poniżej skany osobistych dokumentów dyrektora Buczyłki, otrzymane od pana Franciszka Kozyry, wyrażającego  zgodę na ich publikację. W czasie wojny odznaczenie Krzyż Walecznych przyznał Józefowi Buczyłce “rozkazem dziennym” d-ca pułku w 1939 roku, fizyczne  nadanie odznaczenia nastąpiło w dniu 15.10.1991 roku.

 

Fragment publikacji “Historia zakładów radiowych DIORA “. Michała Stawickiego i Arnolda Kordasiewicza