Aktualności

Wakacyjny konkurs “Pocztówka z Bielawy” dla uczniów szkół z powiatu dzierżoniowskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Bielawy ogłasza drugą edycję wakacyjnego konkursu “Pocztówka z Bielawy” dla uczniów szkół z powiatu dzierżoniowskiego. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Należy wykonać pracę z zakresu fotografii, rysunku, malarstwa lub grafiki, która ma przedstawiać Bielawę i przesłać ją do 30 września br.

Główną nagrodą będzie wydanie zwycięskiej pracy w formie pocztówki.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu powiatu dzierżoniowskiego i obejmuje dwie kategorie
wiekowe:
a. uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych,
b. uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę.
4. Praca powinna przedstawiać miejsca w Bielawie oraz być wykonana w technice z zakresu fotografii, rysunku,
malarstwa lub grafiki.
5. Pracę należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30 września 2022 roku na adres mailowy Towarzystwa
Przyjaciół Bielawy: stowarzyszenietpb@gmail.com lub fizycznie na adres siedziby Towarzystwa: ul. Wolności
109, 58-260 Bielawa. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony i podpisany przez pełnoletniego Uczestnika
lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) formularz zgłoszenia i oświadczenie. Po otrzymaniu
zgłoszenia Organizator prześle zwrotną wiadomość mailową (na adres podany w formularzu zgłoszenia),
będącą potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
6. Praca Uczestnika powinna być wykonana samodzielnie, musi być pracą autorską. Wyklucza się prace tworzone
wspólnie (współautorstwo).
7. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik
a) wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na publikację nadesłanej pracy w mediach oraz do wydania jej w
formie pocztówki, którą będzie dysponować Towarzystwo Przyjaciół Bielawy jako wydawca, a także do
zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń z tytułu zbycia lub sprzedaży pocztówek.
b) oświadcza, iż jest autorem nadesłanej pracy oraz, że przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie.
8. Wszelkie prawa autorskie do nadesłanej pracy pozostają po stronie Uczestnika.
9. Proporcje pracy muszą wynosić 2:3 (3:2). Fotografia lub skan pracy muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy
bok pracy powinien mieć nie mniej niż 1800 pikseli. Zalecana rozdzielczość obrazu wynosić 300 dpi.
10. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, Uczestnik, przesyłając fotografię,
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę
na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej
warunków oraz do nie przyznania tytułu zwycięzcy czy wyróżnień.